Notariusz Małgorzata Brandys

ul. Andrzeja Mielęckiego 10/405
40-013 Katowice
tel. 32 729-81-37, 32 729-81-41
tel. kom. 660-926-410
e-mail: kancelaria@notariuszbrandys.pl
Godziny pracy:

 • poniedziałek – czwartek 9:00 – 19:00
 • piątek 9:00 – 18:00

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe stron stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania działki,
 • nr konta bankowego,
 • wypis lub zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub
 • zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów zaopatrzony w klauzulę, że dokument niniejszy służy do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, zaopatrzone w klauzulę, że dokumenty niniejsze służą do
 • dokonania wpisu w księdze wieczystej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • zaświadczenie, iż przedmiotowa działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie została wydana decyzja na podstawie art. 19 ust.3 o lasach,
 • inne dokumenty po ustaleniu stanu faktycznego.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe stron stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu
 • osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest: przydział lub wypis aktu notarialnego umowy
 • sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej jeżeli została ona założona,
 • dane osobowe stron stawających do aktu notarialnego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, najlepiej – zwykły odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku,
 • nr PESEL zmarłego.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).

8. PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego jest wymagane: jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku, natomiast w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wymagane jest bez względu na datę nabycia.
Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

dokumenty
dokumenty
dokumenty